Монгол ул

Mongolia Demographic Data

(Source: World Population Prospects, The 2015 Revision)
Нийт хүн ам : 

3 сая (2015) 

 

Нийт төрөлт : 

Дундаж эмэгтэй хүн амьдрах хугацаандаа төрүүлэх хүүхдийн тоо

 

Нэг эмэгтэй хүн - 2.7 хүүхэд (2010-2015)

 

Дундаж наслалт : 

Дундаж наслалт 

Эрэгтэйчүүд:    65 жил  (2010-2015 он)

Эмэгтэйчүүд:    73 жил  (2010-2015 он)

 

65 болон түүнээс дээш насны хүн ам: 

 

80 болон түүнээс дээш насны хүн ам: 

 

Өндөр насны дэмжлэгийн коэффициент : 

Нэг настанд (65 болон түүнээс дээш) ноогдох хөдөлмөрийн насны хүн (15-64 насны) 

 

 

Төрийн эх сурвалжууд

 

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

http://www.mpdsp.gov.mn/ (Mongolian)

 

Эрүүл мэндийн яам

http://www.moh.mn/ (Mongolian)

http://english.moh.mn/ (English)

 

Үндэсний статистикийн газар

http://www.nso.mn/index.php (Mongolian)

http://en.nso.mn/page/32 (English)

 

Геронтологийн үндэсний төв

http://www.gerontology.moh.mn/  (Mongolian)

http://www.gerontology.moh.mn/index.php/en/  (English)

 

НҮБ-ын харьяа байгууллага болон бусад олон улсын байгууллагын эх сурвалжууд

 
Subscribe to RSS - Монгол ул