Nelson Mandela International Day celebrations

18 Jul 2013
World

Commemoration of Nelson Mandela International Day.